Uw browser ondersteunt geen JavaScript! Financiële verantwoording - Stichting vrienden van Yad Vashem

Financiële verantwoording

ANBI Website 2022 YV

Naam: Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland
RSIN: 8141.85.563
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder nr. 4121.0425

IBAN:  NL07 INGB 0003 1609 30
De Stichting is ANBI-gecertificeerd. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens
David Simon – Voorzitter.
Marathonlaan 71,   1183 VC Amstelveen.

B.J. Lievendag – Secretaris.
Biesboschstraat 30-1,   1078 MT Amsterdam.

Bestuur
David Simon – voorzitter
Betty Lievendag – secretaris
Abby Israëls – penningmeester
Betty Sondervan – bestuurslid

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het bijeenbrengen van gelden teneinde de voortzetting van het werk van  het in Jeruzalem gevestigde herinnerings- en documentatiecentrum Yad Vashem te bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord. Dit houdt onder andere in:

  • het verkrijgen van financiële middelen via giften, schenkingen e.d., teneinde beoogde projecten bij Yad Vashem Jerusalem mede mogelijk te maken. Hiertoe wordt twee keer per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven en verzonden aan de in Nederland woonachtige Vrienden.
  • het ondersteunen van door Yad Vashem en de Israëlische Ambassade georganiseerde uitreikingen van de onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volken’ aan niet-joden, die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland het leven van joden hebben gered, met gevaar voor eigen leven.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

  • Geld werven voor Yad Vashem in Jeruzalem, conform de doelstelling.
  • Het geven van informatie over het werk van Yad Vashem en het onderhouden van contacten met hen.
  • Actieve deelname door het hele land aan de uitreikingen van de Yad Vashem-onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volken’.
  • Aanwezigheid bij herdenkingsceremonieën zoals de Jom Hasjoa- en de Auschwitz-herdenking.
  • Bevorderen van educatie over de Tweede Wereldoorlog, met name voor jongeren.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 werden buiten werving van geld en houden van redevoeringen tijdens herdenkingen geen grote activiteiten ondernomen. In oktober 2020 zal uitgebreid aandacht worden besteed aan 75 jaar bevrijding via het symposium ‘Onderduikgevers en onderduikers; Helden?!’.

Balans en Staat van baten en lastenANBI Website 2022 YV

 

Privacy-verklaring
De stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De stichting houdt een adressenlijst bij in de vorm van een EXCEL-bestand. De adressenlijst wordt door één van de bestuurders beheerd, terwijl een tweede bestuurder inzage heeft. De adressenlijst bevat alleen de namen en adressen van potentiële donateurs; slechts enkelen hebben vrijwillig hun email-adres doorgegeven. De adressen worden alleen gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief, dankzegging voor een aanzienlijke gift en sporadisch voor een uitnodiging voor een eigen evenement. De gegevens worden niet aan derden verstrekt: de verzending geschiedt in eigen beheer. Mocht de verzending van de nieuwsbrief ooit worden uitbesteed, dan wordt met de verwerker een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar (yadvashemnederland@gmail.com) of aan de secretaris (lievendag.b@gmail.com).